"ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" רבי עקיבא

בית