פורים – לקט הלכות

מקבץ של הלכות בסיסיות שכל אחד חייב לדעת לפני החג

להלן מובאות הלכות חג הפורים בתמציתיות ושפה קלה המובנת לכל אדם. הלקט עובד ונערך עפ"י ליקוט של יוסף גולדפרנדי מילקוט יוסף – מועדים

זכר למחצית השקל

גברים מגיל 20 ומעלה – חייבים מעיקר הדין. יש אומרים שכבר מעל גיל 13 כבר חייבים, וטוב להחמיר כן. יש אומרים שייתן אפילו עבור נשים, ילדים קטנים ואפילו עובר במעיי אימו – מי שיכול.

כמה נותנים: ספרדים כ-40 ₪. אשכנזים יש אומרים 3 חצאי שקלים. אדם שמצבו הכלכלי קשה יכול לתת סכום קטן עבור "זכר למחצית השקל". נותנים את מחצית השקל למוסדות תורה. החל מראש חודש אדר ועד סוף החודש. טוב לתת לפני קריאת המגילה.

קריאת פרשת זכור

זמן וסיבת קריאת פרשת זכור: את פרשת "זכור" קוראים בשבת שלפני פורים בזמן קריאת התורה בתפילת שחרית, כדי להסמיך את מחיית עמלק למחיית המן שהיה מזרע עמלק.

תענית אסתר

השנה יוצא י"ג באדר בשבת, לכן מקדימים את התענית ליום חמישי. הצום מתחיל מעלות השחר עד צאת הכוכבים.

החייבים בתענית: גברים, נשים, ילדים שהגיעו למצוות: – בנים מגיל 13, בנות מגיל 12.
הפטורים מתענית: מעוברת – מ- 3 חודשים להריונה ומעלה, מעוברת המקיאה או שחשה בחולשה רבה אפילו אם לא מלאו 3 חודשים להריונה. מניקה תוך 24 חודש (שנתיים) ללידתה, אפילו הפסיקה להניק. אך אם מרגישה בטוב ויכולה לצום טוב שתצום ככולם. יולדת תוך 30 יום ללידתה – ואינה רשאית להחמיר על עצמה לצום. אישה שהפילה: אם היא בתוך 30 יום להפלתה – פטורה. אם היא לאחר 30 יום להפלתה עד שנתיים מיום ההפלה- רק אם מרגישה  חולשה פטורה. זקן מופלג תשוש כוח – אינו רשאי להחמיר על עצמו לצום. ומי שרופא אסר עליו לצום. חתן תוך 7 ימים לחופתו (שבוע השבע ברכות); בעלי ברית: – אבי הבן – ואינו רשאי להחמיר על עצמו לצום שיום טוב הוא לו; סנדק ומוהל – ואינו רשאי להחמיר על עצמו לצום, שיום טוב הוא לו.

זמן קריאת המגילה

פעם אחת בלילה, בסוף תפילת ערבית, פעם שנייה ביום: בסוף תפילת שחרית (כל היום כשר למקרא מגילה עד השקיעה).

אסור לדבר כלל בשעת מקרא מגילה עד שיברך שליח הציבור ברכה אחרונה על המגילה. אדם שדיבר ולא שמע כמה תיבות, צריך לחזור ולקרוא את המילים שלא שמע מתוך מגילה כשרה או מתוך חומש.

שמיעה דרך רדיו: אין יוצאים ידי חובת מקרא מגילה אם שומעים אותה דרך הרדיו.

אכילה ושתייה לפני קריאת המגילה: אסור לאכול לפני מקרא מגילה אכילת קבע, בין בלילה ובין ביום. אך מותר לאכול אכילת ארעי: פירות, שתיה: מים תה קפה וכו', ומזונות פחות מ-54 גרם.

משלוח מנות איש לרעהו

זמן משלוח מנות הוא ביום (מיד אחרי מקרא מגילה). כל היום כשר למשלוח מנות עד השקיעה. שולחים 2 מנות לאיש אחד, ובזה יוצאים ידי חובה. אמנם כל המרבה לשלוח מנות איש לרעהו הרי זה משובח (אך לא מעיקר הדין). המנות צריכות להיות דווקא אוכל. עדיף מוכן וראוי למאכל ולהיות ממינים שונים ולא מאותו מין. שני מיני משקים נחשבים כשתי מנות. טוב להדר ולשלוח דווקא אוכל ולא משקה. המנות צריכות להיות כשרות. השולח בעילום שם, יש אומרים שלא יצא ידי חובה.

מתנות לאביונים 

זמן נתינת מתנות לאביונים: ביום אחרי קריאת המגילה (עד שקיעת החמה). אדם שנתן קודם זמנים אלו לא יצא ידי חובה. מצווה לתת שתי מתנות לשני אביונים (עניים) – מתנה אחת לכל אביון. עני – אדם שאין לו הכנסות שאיתן הוא מצליח "לסגור את החודש". (אדם שיש לו הכנסות טובות אך לא יודע להשתמש בכסף כראוי ולכן הוא במינוס, אינו נחשב עני). יוצאים ידי חובה בנתינת כסף או מאכל. מעיקר הדין ניתן לתת פרוטה, אך ראוי להרבות במתנות לאביונים שזוהי מצוות צדקה, המתנה צריכה להיות, לכל הפחות, בשווי של ארוחה מהירה כלשהי (מנה פלאפל למשל) .
החייבים בנתינת מעות לאביונים: גברים, נשים (גם נשואות), בנים מעל גיל 13, בנות מעל גיל 12, אפילו עני המתפרנס מצדקה. קטנים שהגיעו לחינוך – טוב לחנכם. אין לתת מתנות לאביונים ממעות מעשר. צק: הנותן צק לאביון יוצא ידי חובתו, אפילו אם הבנק סגור באותו יום.

גבאי צדקה: אדם שלא מכיר עניים ונותן כסף לגבאי צדקה שהם יתנו לעניים שהם מכירים – יוצא ידי חובה.

סעודת פורים 

זמן סעודת פורים: ביום, אחרי משלוח מנות ומתנות לאביונים (השנה ביום ראשון). מצווה להרבות בסעודת פורים, ויוצאים ידי חובה בסעודה אחת. לכתחילה טוב לאכול לחם בסעודה. יאכל בשר בהמה (כמובן "בשר חלק") שאין שמחה אלא בבשר, ואם קשה לאדם בשר בהמה יאכל בשר עוף.

טוב לעשות סעודת פורים עם חבריו ובני משפחתו. יאכל וישתה יין כדי שיהיה מבוסם, וישתכר מעט עד שיירדם בשכרותו. מה שאמרו חייב אדם לשתות עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, אין הכוונה שישתכר, שהרי השכרות איסור גמור, אלא רק שישתה מעט יותר ממה שרגיל, וכל שכן שמי שיודע שאם ישתכר ביין ובשאר משקים יזלזל באיזו מצווה או ימנע מברכת המזון, או שהוא תלמיד חכם ויגרום לביזיון התורה, לא ישתה אלא שיעור מועט שלא יבוא לידי שיכרות.
מוסיפים "על הניסים" בתפילות ערבית שחרית מנחה ובברכת המזון.

שתה והזיק לחברו בפורים אדם ששתה יין בפורים והשתכר והזיק לחברו, חייב לשלם כפי נזקו.

מנהגי פורים

מתלבשים בבגדי יום טוב; ישתדל לקנות לאשתו מתנה לשמחה בחג; מצווה לשמח את הקטנים בפורים במיני מתיקה.

טוב ללמוד שעה אחת ביום פורים קודם הסעודה או תוך כדי.

מותר להתחפש בפורים רק שלא ילבש גבר מלבוש אישה ולהפך, וטוב שגם ילד לא ילבש מלבוש ילדה ולהפך.

אין אבלות של שבעה נוהגת בפורים; אין עולים לבית הקברות בפורים.

עשיית מלאכה בפורים: פורים מותר בעשיית מלאכה ובמקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין עושים, והעושה אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם והיום המנהג בכל מקום שלא לעשות מלאכה.

מותר להתגלח לצורך היום אם לא התגלח מקודם. מותר לגזוז ציפורניים. מותר לכתוב חידושי תורה או מכתב שלום וכו'.

הנחת תפילין מניחים תפילין כרגיל.

בברכת פורים שמח

אהבתם? שתפו

מוקדש לרפואת אודליה בת לאה, קרן נעמי בת עפרה בתוך חולי עמו ישראל
מוקדש לעילוי נשמת עמרם חיים בן יהודה ז"ל, דב שמואל ישראל בן מרדכי ז"ל ת'נ'צ'ב'ה

השאירו תגובה

אודות הכותב

מרכז מודעות