מדיניות פרטיות

בס"ד
תקנון אתר עמותת מודעות
1 .אתר "מודעות" )להלן: "האתר"( הינו אתר אינטרנט אשר מציג תכני לימוד יהודיים על פי
הקבלה והחסידות. בין השאר, האתר מנהל חנות וירטואלית לרווחת המתעניינים, של
מוצרים ותכני לימוד יהודיים מגוונים, לרכישה ע"י ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל
ובעולם. האתר הינו בבעלות עמותת "מודעות".
2 .כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר )להלן: "משתתף"( מצהיר ומתחייב בפעולתו
זו כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי
מטעמם. "פעולה באתר" משמעה – כל הרשמה לאתר, כל השתתפות בכל מבצע או פעילות
שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר.
3 .רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 שנים ומעלה )וכן
חברה/עמותה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות/העמותות
בישראל( וכל אדם הנמצא מחוץ לגבולות ישראל, אשר הינו מעל גיל 18 והינו בעל תא דואר
אלקטרוני ברשת ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף, של אחת מחברות האשראי הפעילות
בארץ ובעולם, וקבילות ע"י הבנקים בישראל ואו ע"י חברת paypal ו/או כל חברת סליקה
מוכרת וקבילה על הבנקים בישראל שבאמצעותה סולקים כרטיסי אשראי מחו"ל. הסליקה של
כרטיסי האשראי באתר מודעות, תיעשה על ידי חברת סליקה מוכרת וקבילה על הבנקים
בישראל, ובאחריות אותה/ן חברה/ות הסליקה. אחריות על הסליקה אינה בשום מקרה
באחריות "עמותת מודעות".
4 .בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת מאובטחת את הפרטים
הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני
ופרטי אשראי לתשלום. הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר יישמרו בעמותת מודעות, ולא
יועברו לשום גורם אחר.
5 .הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים תוגש תלונה
במשטרת ישראל ויינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים
להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הגשת
פרטים כוזבים רשאית עמותת מודעות לבטל את הרכישה ולחייב את המשתתף בגינה.
6 .החיוב בעבור רכישת מוצרים באתר )כולל רכישת מנוי( הינו מיידי ומתבצע online.
7 .משלוח המוצרים ללקוח יבוצע עד 14 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט תקלות
שאינן בשליטת עמותת מודעות.
8 .המשלוח יהא בדואר רשום, אלא אם הלקוח ביקש אחרת. במקרה כזה, אחריות על אובדן
המשלוח הינה על הלקוח בלבד.
9 .במקרה שהמשלוח בדואר רשום הוכר על ידי דואר ישראל כמשלוח שאבד בדואר, יישלח
משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל שניתן )בהתאם לזמינות המוצר). במידה שהמוצר
אינו זמין, המשתתף יהיה זכאי להחזר מלוא הסכום ששילם.
10 .תשלום בעבור משלוחי הדואר תלוי בתעריפים של דואר ישראל ויעודכן מעת לעת
בהתאם. טבלת פירוט עלויות משלוח ע"פ משקל מוצר, מפורסמת בצמוד לסל הקניות באתר
ונקבעת בהתאם למשקלם של סך המוצרים, כמפורט בטבלה, בתוספת דמי טיפול ע"ס 5
שקלים חדשים לכל הזמנה. תעריף דמי הטיפול במשלוח דואר, ישתנה מעת לעת בהתאם
להחלטת עמותת מודעות, בלא צורך בהודעה מוקדמת ויעודכן בתקנון האתר.
11 .עמותת מודעות לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה
של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף
לרכוש מוצרים.
12 .עמותת מודעות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או
כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
13 .עמותת מודעות שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או
לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה – הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.
14 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל:
אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת עמותת מודעות ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו
את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת
המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, לרבות אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות
הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל כל גורם שהינו
בגדר כוח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו
שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין
מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית עמותת מודעות להודיע על
ביטול הרכישה, כולה או חלקה ולהעניק למשתתף זיכוי לרכישת מוצרים מהעמותה בגובה
הסכום ששילם.
15 .במקרה של טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת
המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית עמותת
מודעות, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית ולהשיב למשתתף את הסכום ששילם.
16 .עמותת מודעות שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.