בעל שם טוב המהודר

על התורה ומועדים

ובנוסף, נושאים שונים כמו אמונה, אמת, אהבה ויראה
מסודרים לפי הא'-ב'

מתוך הקדמת הספר:
"לאסוף יחד לתוך חיבור אחד, כל מה שמצאנו בספרים הקדושים, מתלמידי הבעש"ט ומתלמידי תלמידיו עד היום הזה,
כל מה שנזכר בהם בשם הבעש"ט, עם כל מה שמצאנו בספרי הרב הקדוש מקאמרנא ז"ל בביאור הדברים,
וסדרנו הכל בסדר התורה וחמש מגילות ועל סדר המועדים, וכל הדברים המדברים בענין אחד סידרנו הכל ביחד"

80.00