'וזאת הברכה' על ברכת המזון

באורים וליקוטים לפי תורת הסוד
מאת כ' הרב מרדכי שיינברגר שליט"א

הרב מרדכי שיינברגר שליט"א

יסוד כל דבר קיום היא הברכה.

הבכורה שבברכות היא ברכת המזון, שהיא מצוות הברכה היחידה שמופיעה בתורה.
עניין המזון ואכילה הוא נושא נכבד בפני עצמו, כי תיקונים גדולים נעשים ע"י אכילת האדם.
עבודת האכילה היא עבודת בירור הניצוצין והעלאתם למקום הקדושה.
עקב חשיבות ברכת המזון נוספו עניינים והלכות המלוות לברכת המזון.
מובן מאליו שבברכות טעון הרבה חכמה ומשמעות עמוקה ורזין טמירין, שחלק מהם ייכתב בספר שלפנינו,
מתוך אוסף של ספרים קדושים ומקורות נאמנים בדרך פרד"ס, בתוכם מופיעים הכוונות של ברכות בכלל ושל ברכת המזון בפרט.

(מתוך ההקדמה לספר)

65.00