טעמי המנהגים ומקורי הדינים

לקט סדר וערך הרב יצחק שפרלינג זצ"ל

אוצר חידושי דינים וטעמים של כל מנהגי ישראל ומקורותיהם
מפוסקים ושו"ת ראשונים ואחרונים ושאר ספרי גאונים וצדיקי עולם.
ספורי צדיקים, קדושים ואדמו"רים
הנוגעים בדינים וטעמיהם
ובחדושי אורייתא

60.00