סדר סעודות שבת – נוסח האריז”ל

מהודר

ברכת המזון ושבע ברכות
ע”פ נוסח האריז”ל
כפי אשר יסד כ”ק האדמו”ר הזקן שניאור זלמן
בעל התניא והשו”ע

עם ניגוני חב”ד

15.00