סידורו של שבת

על מעלת השבת – גודלה, כוונותיה וטעמיה
סט 2 כרכים

ר' חיים מצ'רנוביץ

מתוך ההקדמה:

"ויכירו וידעו את גודל מעלת השבת ויזכו להרגיש ולטעום את נועם ומתיקות השבת
לא רק בפשטות "שמירת מצותיה והלכוליה בכל פרטיה ודקדוקיה", אלא גם בכוונותיה ובטעמיה
דבר שהוא יסוד ועיקר לכל תרי"ג המצות,
וכל שכן בשבת שהוא שורש כל התורה כולה ושקולה כנגד כל המצוות"

בתוספת אלפי מראי מקום, תרגום הזהר הקדוש ,חלוקת הספר לשבתות השנה ועוד
ובנוסף "פניני חיים" – אסופה על התורה ועל נביאים וכתובים המפוזרים ב"סידורו של שבת".

90.00