ספר תקוני הזהר

עם פירוש “מלאכת הסולם”
סט 4 כרכים

רבי שמעון בר יוחאי

מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע”א

“שבעים פנים לתורה במילה בראשית”
תיקוני הזהר הינם 70 פירושים למילה בראשית.

עם הביאור “מלאכת הסולם

המפרש דברי התיקונים במלואם הן העניינים הפשוטים והן המקומות הסתומים.
מלוקט מ”פירוש הסולם” על הזוהר ומפירוש “מעלות הסולם” (של הרב ברנדווין זצ”ל מורו וחמיו של הרב שיינברגר שליט”א)
על השמטות הזהר ותקוני זהר עד תיקון כב’ וקצת הוספות.

כרך א‘ – כולל תיקונים כג’ – נ’
כרך ב’ – כולל תיקונים נא’ – סח’
כרך ג’ – תיקון סט’
כרך ד’ – תיקון ע’

 

220.00