ראי האר”י

ביאור על כתבי האר”י 
ע”פ הראי”ה קוק

הרב יוחאי ימיני

ספר זה הוא ביאור על כתבי האר”י ע”פ הראי”ה קוק, המראה כי מקור כל דבריו הם בדברי האר”י.
דבריו מאירים ומראים לנו את דברי האר”י בצורתם הרעיונית, המופשטת,
המקרבת את הלומד לנמשל שבחכמת הקבלה.
דברי האר”י מאירים את דברי הראי”ה כשרואים את מקורותיהם ושורשם. 

“לספר הזה חיכינו הרבה שנים” (הרב שמואל אליהו שליט”א)

“עוד לא היה בעולם כבושם הזה” (הרב משה צוריאל שליט”א)

ראי האר”י מציג לנו את דמותו של הרב קוק כפי שלא הכרנוהו מעולם.

המעיין בספר זה יגלה כי כל מהותו, מגמתו וכוונתו בכל מה שעשה היה העסק בסודות התורה,
ללומדם וללמדם, לבארם ולדורשם ברבים.
לראות דרכם את המהלכים ההיסטוריים של הדורות כולם ולפעול על פיהם,
לרפא על ידם את תחלואי הדור ולקרב הגאולה
כמו שאנו מובטחים בספר הזוהר ובספרי המקובלים.

הרב התבטא כי
אין שום דבר מהדעות והמחשבות שלי שאין לו מקור בכתבי האר”י ז”ל
(קונטרס לשלושה באלול)

 

 

85.00