שערי קדושה השלם

ספר קבלה ומוסר עמוק, מאת המקובל רבי חיים ויטאל, תלמיד האר"י

רבי חיים ויטאל

ספר קבלה ומוסר עמוק, מאת המקובל רבי חיים ויטאל, תלמיד האריז"ל .הספר מוגש בגרסתו השלימה כפי שקיבל מהאר"י הקדוש, על ד' חלקיו.
חלקי הספר:
החלק הראשון – עוסק בהנהגת דרך החסידות והפרישות, המביאה לידי רוח הקודש, ויתחלק גם הוא לששה שערים
החלק השני – בתוכחות, ובביאור העונש והשכר של מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ונחלק לשבעה שערים
החלק השלישי – בהנהגת השגת רוח הקודש עצמו, ויתחלק לשמונה שערים
והחלק הרביעי – באופני הייחודים עצמם, אשר על ידם יושג רוח הקודש
"כאשר בחנתי ונסיתי, ונתאמתו על ידי " (נכתב ע״י המחבר)

כריכה קשה

75.00