שערי תשובה המבואר

באור ויסוד התשובה
דרכים להתעוררות

רבי יונה גירונדי זצ"ל

הספר כולל פירוש “הרוצה בתשובה” המבאר בשפה ברורה
דברי רבינו יונה זצ”ל ומביא בהרחבה את מקורותיו ובתוספת מרובה

הספר כולל גם ליקוטים בשם “תשובה שלמה” בו מובאים דברים ככתבן
מאת רבותינו בעלי המוסר המבארים ומפרשים את דברי רבינו.

60.00