תקונים מזהר חדש

עם פירוש “מלאכת הסולם”
   סט 2 כרכים

רבי שמעון בר יוחאי

מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי עם הביאור “מלאכת הסולם”
המפרש דברי התיקונים במלואם
הן העניינים הפשוטים והן המקומות הסתומים.
מלוקט מפירוש הסולם על הזוהר ומפירוש מעלות הסולם
על השמטות הזהר ותקוני זהר עד תיקון כ”ב וקצת הוספות

כותב הרב שיינברגר שליט”א בהקדמה:
” זכינו ביום ההילולה של התנא האלקי להוציא לאור תעלומה ספר תיקוני זהר חדש,
עם פירוש מלוקט בשם מלאכת הסולם,
שכשמו כן הוא, מלאכה ולא חכמה,
שהם סה”כ העתקות והשוואות של דברי בעה”ס ובעל מעלות הסולם זיע”א.
וכאן העתקנו גם מביאורי הגר”א זצ”ל.
וזה המשך של מלאכת הסולם בתיקונים מתיקון כג’ עד ע’.” ….

ספר זה למעשה חותם את עבודת פירוש הסולם לספר הזהר.

125.00