"מטעם זה ישראל ערבים זה לזה, מפני שממש יש בכל אחד חלק אחד מחברו, וכשחוטא האחד פוגם עצמו ופוגם חלק חברו אשר בו"

מרכז מודעות

אודות הכותב

מרכז מודעות