"מצות אהבת ישראל, לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש, והמתנהג עם חבירו דרך אהבה ושלום ורעות ומבקש תועלתם ישמח בטובם, עלי הכתוב אומר "ישראל אשר בך אתפאר"

מרכז מודעות

אודות הכותב

מרכז מודעות