איכה ושבעה דנחמתא

ילקוט מעם לועז
אוצר האגדה הפירושים וההלכה
כולל פירוש לשבע הפטרות הנחמה

תוכן העניינים:

פתיחה ודיני תשעה באב
איכה פרק א’
איכה פרק ב’
איכה פרק ג’
איכה פרק ד’
איכה פרק ה’

הפטרות ג’ דפורענותא
חורבן בית המקדש
בנין בית המקדש השני וחורבנו
גליות ישראל שבכל דור
שבע הפטרות דנחמתא

55.00