המחזור המפורש “כונת הלב” – פסח

נוסח עדות המזרח

20.00