חפצים בחיים

לימוד יומי בהלכות ומוסר שמירת הלשון
מחולק ל-40 ימי לימוד
בתוספת סיפור יומי

נלקט ונערך ע"י אברהם צבי נשרי

לימוד יומי בהלכה מוסר
וסיפורים בעניין שמירת הלשון
מחולק ל-40 ימי לימוד

בתוספת קונטרס הקנאה
בעניין מהות מידת הקנאה
ודרכי ההתמודדות עימה.

25.00