ימי החנוכה בהלכה ובאגדה

חוברת בשפה ברורה ופשוטה

דברי האגדה שנכתבו הינם ע"פ דברי רבותינו במדרשים ובמפרשים.
ספור נס חנוכה מבוסס בעיקר על ספרי יוסיפון, ילקוט מעם לוז,
ספר התודעה ודברי ימי הבית השני.

ההלכות הינם לבני ספרד ולבני אשכנז,
ורק במקום שיש חילוקי דינים בין מרן השולחן ערוך שהספרדים קבלו הוראותיו,
לבין הרמ"א שהאשכנזים קבלו הוראותיו,
צויינו חילוקי דינים אלו.

10.00