ספר תקוני הזהר המנקד – עם פירוש “מעלות הסולם” סט 4 כרכים

השמטות והוספות, הקדמה,
תיקון א’-יח’, תיקון יט’ – כב’,
תיקון כג’ – ע’

הרב יהודה צבי ברנדווין זצ"ל

ספר הזהר המנקד על חמישה חומשי תורה

מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זי”ע

עם הפירוש דרך האמת

ועם הביאור “מעלות הסולם”
של האדמו”ר מסטראטין – רבי יהודה צבי ברנדווין זצ”ל
(מורו וחמיו של הרב שיינברגר שליט”א)

המפרש כל דברי תקוני הזהר במלואם
הן העניינים הפשוטים והן המקומות הסתומים,
ואין מלה אחת בלי פירוש המפנה כל מוקשה
בגלותו אדני החכמה
ונותן דרכי תבונה בכללות כתבי רבנו האר”י ז”ל

בחלק א’ – מבוארים ההשמטות לחלק בראשית וההוספות לשמות, ויקרא, במדבר דברים
וגם מפתח של כל מעשיות שבכל חלקי הזהר ותקונים וזהר חדש ותקונים חדשים מתורגם בלשון הקודש

בחלק ב’ – תיקוני הזהר מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע”א “שבעים פנים לתורה במלת בראשית” עם הביאור “מעלות הסולם”
וכן עם מסורת הזוהר מראה מקומות לכל הפסוקים בתנ”ך ובכל חלקי הזהר, תקוני הזהר, זהר חדש ותקונים חדשים
חלק ראשון – הקדמה עד סוף תיקון יח’

בחלק ג’ – תקוני הזהר עם הביאור “מעלות הסולם” כולל תיקונים יט’ – כב’

בחלק ד’ – תיקוני הזהר מרשב”י “שבעים פנים לתורה במלת בראשית” עם תרגום
וכן עם מסורת הזוהר מראה מקומות לכל הפסוקים בתנ”ך ובכל חלקי הזהר, תקוני הזהר, זהר חדש ותקונים חדשים
חלק שלישי – מתיקון כג’ – תיקון ע’

200.00